Yijie Li

Tianjin Anding Hospital

IPT Therapist

Professional Biography

Primary Language: Mandarin
Secondary Language: English

Contact Info

Email: liyijie901125@163.com
Phone: 13820561196

Address:
Liulin Road,13, Hexi District, Tianjin
Tianjin, 300211
China